FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Vedtægter
for Frederiksværk og Omegns Kunstforening


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 25. februar 2013

§ 1    Foreningens navn er Frederiksværk og Omegns Kunstforening.
Foreningens formål er
- at bidrage til kreativt virke i området,
- at varetage opgaver af fælles kunstnerisk interesse for medlemmerne.

§ 2 Som medlemmer kan optages alle kunstinteresserede.

§ 3    Generalforsamlingen er i alle henseender foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts og indkaldes med 14 dages varsel.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budgetforslag.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af
formand og 2 medlemmer på lige årstal
kasserer og 3 medlemmer på ulige årstal
samt 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det.
På en ekstraordinær generalforsamling er 2/3 af de fremmødte nok til beslutningsvedtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed eller af mindst 20 medlemmer ved fremsendelse af motiveret dagsorden.
På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den dagsorden, mødet er varslet med.

§ 4    Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal være revideret og forelagt formanden 4 uger
før generalforsamlingen.
Regnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indvarslingen af generalforsamlingen.


Bestyrelsen fremsætter budgetforslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
I forbindelse med budgetvedtagelsen fastsættes kontingent for det kommende år.
Kun dokumenterede udgifter i forbindelse med bestyrelsens arbejde for foreningen betales af foreningens midler.

§ 5    Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
Formand og 2 medlemmer vælges på lige årstal, 3 medlemmer og kasserer på ulige.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant.

§ 6    Bestyrelsen indkøber inden for den vedtagne budgetramme kunstværker/-bøger, som kan bortloddes blandt alle medlemmer i forbindelse med den ordinære generalforsamling.
Foreningen varetages af bestyrelsen. De løbende forretninger føres af formanden. Foreningen tegnes udadtil af formanden samt mindst et bestyrelsesmedlem. Forenings økonomi føres af kassereren, som står for varetagelsen af forenings formue, og kan råde over konti, herunder betalingskort og netbank til foreningskonti. Uddrag af foreningens konti kræver både kassererens og formandens underskrift. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

§ 7    Foreningens opløsning kan på en ordinær generalforsamling kun vedtages, hvis 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det.
På en ekstraordinær generalforsamling, indvarslet med foreningens opløsning som formål, kan opløsningen vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for det.
Eventuelle værdier og formue tilfalder Halsnæs Kommune

Vedtaget på generalforsamling, den 25. februar 2013.


Vedtægter